Villkor för uthyrning och ordningsregler

UTHYRNINGS- OCH ORDNINGSREGLER VID UTHYRNING 
AV LOKAL I GYMNASTIKENS HUS I ALINGSÅS

Hyresvärd: Gymnastikens Hus i Alingsås ekonomiska förening.

Hyresgäst: Förening, företag, privatperson eller annan organisation som hyr lokal i Gymnastikens Hus i Alingsås.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTHYRNING

1.  Lokal kan hyras för enstaka tillfällen, för säsong eller för längre hyresperiod.

2.  Lokal kan hyras för valfria tider mellan kl 09:00 och 22:00.

3.  För uthyrningen tecknas separat hyreskontrakt.

4.  Lokal får endast användas på överenskommen tid.

5.  Lokal får endast användas till angivet ändamål.

6.  Lokal uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokalen lämpar sig för den verksamhet som förhyrningen avser.

7.  Minimiålder för att få hyra lokal är 20 år.

8.  För uthyrning som avbokas debiteras hyresgästen enligt nedan:

Timbokning:
Vid avbokning senast 1 månad innan hyrestillfället debiteras ingen extra kostnad.
Vid avbokning senast 2 veckor innan hyrestillfället debiteras 50% av hyreskostnaden.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan hyrestillfället debiteras 100% av hyreskostnaden.

Kurs- och lägerverksamhet:
Vid avbokning senast 2 månader innan hyrestillfället debiteras ingen extra kostnad.
Vid avbokning senast 1 månad innan hyrestillfället debiteras 50% av hyreskostnaden.
Vid avbokning senast 2 veckor innan hyrestillfället debiteras 75% av hyreskostnaden.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan hyrestillfället debiteras 100% av hyreskostnaden.

9.  Det åligger hyresgästen att själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd.

10.  Hyresvärden förehåller sig rätten att neka uthyrning, om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet. Sakliga skäl kan vara:

- att hyresvärden befarar brottslig verksamhet, t ex hets mot folkgrupp,
- att hyresvärden befarar störning av ordningen kring uthyrningen ifråga, t ex demonstration eller fylleri,

- att felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas.

11.  Hyresvärden kan komma att kräva följande för att säkerställa sig om hyresgästens identitet och avsikt:

- uppvisande av legitimation, samt uppgift om adress och telefonnummer av potentiell hyresgäst,
- referenser,
- noggrann beskrivning av vad lokalen skall användas till vid uthyrningstillfället,
- beträffande föreningar uppvisande av stadgar för att ta del av föreningens ändamål och uppgifter om styrelseledamöter.

 

SÄRSKILDA VILLKOR

12.  Hyra gäller enligt särskild prislista som fastställs för varje kalenderår av hyresvärden. Ny prislista skall vara fastställd och meddelad till hyresgästen senast 1 november inför nytt kalenderår.

13.  Hyra skall betalas i förskott.

14.  Ansvarig ledare som svarar för organisationens verksamhet skall alltid finnas. Den ansvarige ledaren skall vara minst 20 år.

15.  Alkoholhaltiga drycker får endast serveras, efter särskild överenskommelse, i samband med servering av mat. Alkoholhaltiga drycker får inte säljas i lokalerna.

16.  Hyresvärden förbehåller sig rätten att disponera respektive lokal för annat ändamål på tilldelade tider för större evenemang. Härvid kommer hyresgästen att underrättas snarast och erhålla skälig kompensation för tid som ej kunnat utnyttjas.

17.  Under dagtid måndag-fredag (kl 09:00 – 18:00) skall särskild dagentré användas. Huvudentré får användas under samma tid efter särskild överenskommelse.

18.  Huvudentré får användas lördagar, söndagar och helgdagar samt måndag-fredag efter kl 18:00.

19.  Hyresgästen skall sortera och avlämna sopor och avfall enligt givna anvisningar.

20.  Hyresgästen svarar för städning av lokalen enligt givna anvisningar.

21.  Vid arrangemang av engångskaraktär tecknas separata avtal.

22.  Depositionsavgift tas ut av hyresgäst enligt gällande taxa.

23.  Kostnad som hyresgäst vållar såsom skadegörelse, larmutryckning, förlust av nyckel, extra städning o. dyl. debiteras hyresgästen.

 

ORDNINGSREGLER

24.  Hyresgästen skall hålla sig informerad om brandredskap och utrymningsvägar.

25.  Hyresgästen skall ha vetskap om maximalt antal personer som får vistas i den hyrda lokalen.

26.  Hyresgäst skall omgående anmäla skador till hyresvärden.

27.  Hyresgästen är ansvarig för uppkommen skadegörelse som sker i förhyrd lokal under tilldelad tid. Detta gäller för skada på både fasta och lösa inventarier.

28.  Varje hyresgäst ansvarar för att ordningen upprätthålls i lokalen.

29.  Hyresgästen ansvarar för att obehöriga ej vistas i lokalerna.

30.  Ljus, dörrar, fönster, maskiner m. m. skall släckas, stängas samt låsas efter avslutad verksamhet.

31.  Hyresvärden ansvarar ej för förkomna tillhörigheter eller värdesaker.

32.  I lokalerna gäller förbud mot rökning och annan användning av tobak.

33.  I lokalerna gäller förbud mot användning av droger och alkoholhaltiga drycker. (Dock kan alkoholhaltiga drycker serveras, efter särskild överenskommelse, i samband med servering av mat.)

34.  Djur får inte vistas i lokalerna.

35.  Affischering och uppsättning av anslag får endast ske på anslagstavlor.

36.  Ytterdörrar skall hållas stängda under hela hyrestiden.

37.  Var aktsam om lokaler och inventarier.

38.  Visa hänsyn mot andra hyresgäster, beträd ej lokalen innan er hyrestid.

39.  Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och efter förhyrd tid.

40.  Ytterskor lämnas i särskilda fack i entréhallen

41.  Gymnastikhallar får beträdas endast med för innebruk avsedda sportskor.

42.  Duschrum får endast beträdas utan skor.

43.  Hyresgästen ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och redskap, samt återställer framtaget material till avsedd plats.

44.  Hyresgästen ansvarar för att återställa bord och stolar till avsedd plats.

45.  Hyresgäst får inte utan särskilt tillstånd placera egna inventarier eller redskap i lokalerna

Dessa regler gäller fr o m 2012-06-04